TIN TỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022-2027
22 Tháng Bảy 2022 :: 8:18 CH :: 1759 Views :: 0 Comments

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP.

Ngày 26 tháng 06 năm 2022, Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp - CTCP đã  tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027  tại trụ sở số 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nôi.
Sau ½ ngày làm việc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP đã thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đã đề ra.
 Trong phiên họp, Ban quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày: Báo cáo về tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
Đại hội đã cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu, thảo luận đồng thời cũng đã tích cực đóng góp, bổ sung ý kiến về những nội dung liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP trong năm 2022 định hướng, mục tiêu và chiến lược phát triển TCT.
Đại hội đã biểu quyết thông qua những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa  định hướng phát triển mà Tổng Công ty cần nỗ lực phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.
Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.